Vyhlásenie o ochrane údajov

Spoločnosť Takko Fashion Slovakia s.r.o. (v ďalšom len: Takko) berie ochranu osobných údajov veľmi vážne. Pre Takko je dôležité, aby užívatelia online ponuky vždy vedeli, kedy a aké údaje od nich spoločnosť Takko získava a ako ich použije. Takko technicky a organizačne zabezpečuje dodržiavanie predpisov o ochrane údajov, a to tiež zo strany všetkých externých poskytovateľov, ktorí pre Takko v tejto súvislosti vykonávajú činnosť.

Osobné údaje

Osobné údaje sú informácie, ktoré môžu byť použité na zistenie identity jednotlivcov. Patria sem najmä meno, adresa, poštová adresa alebo telefónne číslo. Informácie, ktoré sa nespájajú s konkrétnou osobou (napr. počet používateľov online ponuky), medzi ne nepatria. Užívatelia môžu online ponuku spoločnosti Takko v zásade využívať bez zverejnenia svojej identity.

Keď chce užívateľ nadviazať kontakt so spoločnosťou Takko, sú od neho v tejto súvislosti vyžadované meno a ďalšie osobné údaje. Je na slobodnom rozhodnutí užívateľa, či tieto údaje poskytne. Pre niektoré úkony, ako napríklad zasielanie newslettra, je však vyplnenie niektorých údajov nevyhnutné, pričom tieto sú označené ako povinné údaje. Pokiaľ sú požadované aj ďalšie údaje, ide vždy o dobrovoľné údaje.

Uchovávanie a spracúvanie osobných údajov

Spoločnosť Takko ukladá údaje užívateľov na osobitne chránených serveroch. Tieto sú technicky a organizačne zabezpečené tak, aby údaje chránili voči strate, zničeniu, prístupu, zmene alebo rozširovaniu neoprávnenými osobami. K údajom je umožnený prístup iba niekoľkým oprávneným osobám, ktoré sú zodpovedné za technickú, obchodnú alebo redakčnú starostlivosť o server. Napriek pravidelným kontrolám však nie je možné zabezpečiť úplnú ochranu voči všetkým rizikám.

Prenos osobných údajov, ktoré sú vyžadované v súvislosti s online ponukou, je realizovaný bez šifrovania prostredníctvom internetu. Dôverné informácie by preto týmto spôsobom nemali byť prenášané.

V súvislosti s prístupom na online ponuku sú na serveroch spoločnosti Takko na bezpečnostné a štatistické účely ukladané údaje (napr. IP adresa, dátum, čas a navštívené stránky), ktoré umožňujú identifikáciu. Takko však IP adresu nepoužije na identifikáciu užívateľa. Takko môže (anonymne) získané IP adresy použiť na štatistické vyhodnocovanie.

Spoločnosť Takko ďalej používa meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo za účelom informovania užívateľa o zaujímavých ponukách spoločnosti. Získavanie, spracúvanie a využívanie týchto údajov si však vyžaduje predchádzajúci súhlas užívateľa.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

Takko využíva osobné údaje iba pre svoje účely a účely prepojených spoločností (Takko Holding GmbH a Takko Fashion GmbH so sídlom v Telgte, Nemecko). Okrem toho sú údaje prístupné iným spoločnostiam, ktoré pre Takko poskytujú služby. V tomto prípade spoločnosť Takko kontroluje a zodpovedá za dodržiavanie predpisov o ochrane údajov.

Bez výslovného súhlasu užívateľa Takko neposkytne údaje tretím osobám, najmä nie na reklamné účely. Pokiaľ však spoločnosti Takko na základe zákona alebo súdneho rozhodnutia takáto povinnosť vznikne, poskytne údaje oprávneným osobám.

Použitie cookies a web-trackingu

Spoločnosť Takko vo svojej online ponuke používa cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa lokálne ukladajú vo vyrovnávacej pamäti internetového prehliadača návštevníka stránky. Cookies sú z technických dôvodov nevyhnutné pre zabezpečenie určitých funkcií ako je napr. nákupný košík. Väčšina prehliadačov je nastavená tak, že cookies automaticky akceptuje. Užívatelia však môžu ukladanie cookies deaktivovať a prehliadač nastaviť tak, aby sa pri zasielaní cookies zobrazilo upozornenie.

Spoločnosť Takko okrem toho vo svojej online ponuke využíva na marketingové a optimalizačné účely nástroj Google Analytics. Google Analytics umožňuje presnejšie vyhodnotenie správania užívateľov. Google jeho fungovanie opisuje nasledovne:

„Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics využíva tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o Vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) sa prenášajú a ukladajú na server Google v USA. Google tieto informácie použije na vyhodnotenie používania týchto stránok, vytváranie správ o aktivitách internetovej stránky pre prevádzkovateľa webovej stránky a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej stránky a internetu. Google tieto informácie poskytne tiež tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tretia osoba spracúva tieto údaje pre Google. Google nebude Vašu IP adresu v žiadnom prípade spájať so žiadnymi inými údajmi spoločnosti Google. Inštaláciu súborov cookies môžete odmietnuť v nastaveniach Vášho prehliadača; upozorňujeme však, že v takomto prípade je možné, že nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky dávate súhlas so spracúvaním Vašich údajov spoločnosťou Google vyššie uvedeným spôsobom a na vyššie uvedený účel.“

Ochrana maloletých osôb

Deti a mladiství do 18 rokov by bez súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov nemali spoločnosti Takko poskytovať žiadne osobné údaje. Takko od detí osobné údaje nevyžaduje, nezbiera ich a neodovzdáva tretím osobám. V rámci servisu VIP je v záujme našich mladých užívateľov automaticky vylúčená účasť osôb mladších ako 16 rokov.

Linky s prepojením na iné webové stránky

Online ponuka spoločnosti Takko obsahuje linky s prepojením na ďalšie webové stránky. Spoločnosť Takko nemá žiadny vplyv na dodržiavanie ustanovení o ochrane údajov zo strany ich prevádzkovateľov.

Poučenie

Užívateľ má právo na informácie o údajoch, ktoré sú o ňom uložené, prípadne tiež právo na opravu, zablokovanie alebo výmaz týchto údajov.

Užívateľ môže súhlas udelený spoločnosti Takko na uchovávanie a využívanie osobných údajov na reklamné účely kedykoľvek odvolať:

  • e-mailom na adrese service_sk(at)takko-fashion.com
  • kliknutím na link pre odhlásenie newslettra (odhlásenie newslettra)
  • alebo poštou na adrese Takko Fashion Slovakia s.r.o., Diaľničná cesta 5, 903 01 Senec

Kontakt

Ohľadom ďalších informácií súvisiacich s týmto vyhlásením o ochrane údajov alebo s inými právnymi otázkami týkajúcimi sa ochrany údajov, žiadostí o výmaz alebo o poskytnutie informácií sa prosím obráťte na:

Takko Fashion Slovakia s.r.o.
Diaľničná cesta 5
903 01 Senec

alebo e-mailom: privacy(at)takko.de

Kontakt
  • Máte nejaké otázky alebo pripomienky? Kontaktujte nás prosím na tejto e-mailovej adrese:
    service_sk(at)takko-fashion.com