Gegevensbeschermingsverklaring

Inleiding

Wij, Takko Nederland BV, Gerard Hollinkstraar 3, 7575 BB Oldenzaal, zijn als exploitant van het online-aanbod de verantwoordelijke partij voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers van het online-aanbod. Onze contactgegevens vindt u in het impressum van het online-aanbod, de contactpersonen voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens worden direct in deze gegevensbeschermingsverklaring genoemd.

Wij nemen de bescherming van uw privacy en uw privégegevens zeer serieus. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de inhoud van deze gegevensbeschermingsverklaring en de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming, met name de Europese verordening inzake gegevensbescherming (DSGVO) en de nationale voorschriften inzake gegevensbescherming.

Met deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u in hoeverre en voor welke doeleinden in verband met het gebruik van het online-aanbod persoonsgegevens worden verwerkt.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat alle informatie over uw identiteit, zoals uw naam, uw e-mailadres of uw postadres. Informatie die niet aan uw identiteit kan worden gekoppeld (zoals statistische gegevens over het aantal gebruikers van het online-aanbod) wordt niet als persoonsgegevens beschouwd.

In principe kunt u ons online-aanbod gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken en zonder persoonsgegevens te verstrekken. Wij registreren dan alleen algemene informatie over uw bezoek aan ons online-aanbod. Voor sommige van de aangeboden diensten worden echter persoonsgegevens van u verzameld. Deze gegevens worden dan alleen door ons verwerkt voor het gebruik van dit online-aanbod, met name voor het verstrekken van de gevraagde informatie. Bij het verzamelen van persoonsgegevens mogen alleen de absoluut noodzakelijke gegevens worden verstrekt. Daarnaast kunnen er nog meer details mogelijk zijn, in welk geval deze vrijwillig zijn. Wij geven telkens aan of de informatie verplicht of vrijwillig is. Wij verstrekken dan informatie over de specifieke details in het overeenkomstige deel van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

In verband met het gebruik van ons online-aanbod vindt geen geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw persoonsgegevens plaats.

Verwerking van persoonsgegevens

Uw informatie wordt door ons opgeslagen op speciaal beveiligde servers binnen de Europese Unie. Deze worden door technische en organisatorische maatregelen beschermd tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Slechts enkele bevoegde personen hebben toegang tot uw gegevens. Deze zijn verantwoordelijk voor het technische, commerciële of redactionele onderhoud van de servers. Ondanks regelmatige controles is volledige bescherming tegen alle gevaren echter niet mogelijk.

Uw persoonsgegevens worden gecodeerd over het internet verstuurd. Wij gebruiken SSL-codering (Secure Socket Layer) voor gegevensoverdracht.

Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden

In principe gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen om de door u gevraagde diensten te leveren. Voor zover externe dienstverleners door ons worden gebruikt in het kader van de dienstverlening, is ook hun toegang tot de gegevens uitsluitend bestemd voor de dienstverlening. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming te waarborgen en verplichten onze externe dienstverleners hetzelfde te doen. Uw persoonlijke gegevens kunnen ook intern worden doorgegeven binnen het Takko-concern waartoe wij behoren. Ook in dat geval blijven alle garanties van deze verklaring inzake gegevensbescherming van kracht.

Bovendien geven wij uw gegevens niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, in het bijzonder niet voor reclamedoeleinden. Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven indien u zelf heeft ingestemd met het doorgeven van de gegevens of indien wij daartoe gerechtigd of verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen en/of officiële of gerechtelijke bevelen. Het kan met name gaan om het vrijgeven van informatie met het oog op strafrechtelijke vervolging, om gevaar af te wenden of om intellectuele eigendomsrechten te handhaven of om onze legitieme juridische belangen te beschermen.

Voor zover wij uw persoonsgegevens zelf of via dienstverleners doorgeven aan landen buiten de Europese Unie, houden wij ons aan de bijzondere bepalingen van art. 44 e.v. van de verordening gegevensbescherming (DSGVO), en verplichten ook onze dienstverleners zich aan deze voorschriften te houden. Daarom zullen wij uw gegevens alleen doorgeven aan landen buiten de Europese Unie met inachtneming van het door de DSGVO gegarandeerde beschermingsniveau. Dit beschermingsniveau wordt met name gewaarborgd door een besluit van de EU-commissie inzake adequaatheid of door passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 DSGVO.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Voor zover wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens toestemming verkrijgen, is art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of in het kader van een met een overeenkomst vergelijkbare relatie met u, is art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken voor het nakomen van een wettelijke verplichting, is art. 6 lid 1 lit. c) DSGVO de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking.

Verder is art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking als de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te beschermen en uw belangen, grondrechten en vrijheden geen bescherming van persoonsgegevens vereisen.

In het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring geven wij steeds de rechtsgrondslag aan waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren.

Wissen van gegevens en opslagduur

Wij verwijderen of blokkeren uw persoonsgegevens altijd wanneer het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Gegevens kunnen echter langer worden bewaard indien wettelijke vereisten, bijvoorbeeld met betrekking tot wettelijke opslag- en documentatieverplichtingen, daarin voorzien. In dat geval wissen of blokkeren wij uw persoonsgegevens na afloop van de desbetreffende vereisten.

Gebruik van ons online-aanbod

Informatie via uw computer

Telkens wanneer u ons online-aanbod bezoekt, verzamelen wij de volgende informatie over uw computer, ongeacht uw registratie: het IP-adres van uw computer, het verzoek van uw browser (inhoud van het verzoek, specifieke pagina) en de datum en het tijdstip van dit verzoek. Bovendien worden de status en de hoeveelheid gegevens die in het kader van dit verzoek zijn overgedragen, geregistreerd. Wij verzamelen ook informatie over het product en versie over de gebruikte browser (taal en versie van de browser-software) en het besturingssysteem van de computer en zijn interface. Wij verzamelen ook informatie over het eindapparaat dat wordt gebruikt om het verzoek in te dienen, de schermresolutie, de kleurdiepte van het scherm, Flash-ondersteuning, Javascript-ondersteuning en log-ins en log-outs. We registreren ook de website van waaruit het online-aanbod werd geopend. Het IP-adres van uw computer wordt alleen opgeslagen voor de duur van het gebruik van het online-aanbod en vervolgens gewist of geanonimiseerd door het in te korten. De overige gegevens worden voor een beperkte periode opgeslagen, op zijn langst voor drie jaar.

Wij gebruiken deze gegevens voor de werking van het online-aanbod, met name om fouten op te sporen en te elimineren, om het gebruik van het online-aanbod te bepalen en om aanpassingen of verbeteringen aan te brengen. In deze doeleinden ligt ook ons rechtmatig belang aan de gegevensverwerking conform art. 6 lid 1 lit. f ) DSGVO.

Gebruik van cookies

Zoals op veel websites worden cookies gebruikt voor ons online-aanbod. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens opslaan voor uitwisseling met ons online-aanbod via uw browser. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van het domein van waaruit het cookiebestand is verzonden, informatie over de leeftijd van de cookie en een alfanumerieke identificatiecode.

Cookies stellen ons in staat uw computer te herkennen en eventuele voorinstellingen en voorkeuren direct beschikbaar te maken. De door ons gebruikte cookies zijn – voor zover mogelijk – zogenaamde sessiecookies, die aan het einde van de browser-sessie automatisch worden gewist. Af en toe kunnen ook cookies met een langere bewaartermijn worden gebruikt, zodat bij een volgend bezoek aan onze online-diensten ook rekening kan worden gehouden met uw instellingen en voorkeuren.

De meeste browsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd zodra er cookies worden verzonden. Het is ook mogelijk om reeds opgeslagen cookies handmatig te verwijderen via de browserinstellingen. Wij wijzen u erop dat u mogelijk slechts in beperkte mate of helemaal geen gebruik kunt maken van ons online-aanbod als u het opslaan van cookies weigert of noodzakelijke cookies verwijdert.

Als cookies niet noodzakelijk zijn voor ons online-aanbod, vragen wij u om uw toestemming voor het gebruik van cookies wanneer u het online-aanbod voor de eerste keer opent. Met betrekking tot de niet-noodzakelijke cookies van derde aanbieders vindt u hieronder een meer gedetailleerde beschrijving van de door ons gebruikte diensten van deze derde aanbieders. De rechtsgrondslag voor de bijbehorende gegevensverwerking, inclusief eventuele gegevensoverdracht, is in alle gevallen uw toestemming in de zin van art. 6, lid 1, lit. a), DSGVO. Eenmaal gegeven toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen, met name door de gekozen instellingen te wijzigen.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van noodzakelijke cookies is ons gerechtvaardigd belang bij de correcte verstrekking van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO alsmede - voor zover via ons online-aanbod overeenkomsten worden gesloten of nagekomen - de nakoming van de overeenkomst in de zin van art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO.

Vestigingszoeker

U kunt in ons online-aanbod de dichtstbijzijnde Takko-filialen weergeven. U kunt handmatig een postcode invoeren om geschikte filialen te vinden. U kunt echter ook filialen laten bepalen door de toegang tot de locatie. Als u deze functie gebruikt, wordt uw locatie aan de hand van uw IP-adres via geolokalisatie bepaald. Het IP-adres wordt uitsluitend verzameld om u een passend filiaal te kunnen tonen. Het IP-adres wordt onmiddellijk gewist nadat u klaar bent met het gebruik van ons online-aanbod.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van de vestigingszoeker is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO.

Filiaalbeschikbaarheid controleren

U heeft de mogelijkheid om de beschikbaarheid van goederen in nabijgelegen Takko filialen te bekijken. U kunt handmatig een postcode invoeren om de beschikbaarheid van producten in nabijgelegen filialen te controleren. In plaats van handmatig een postcode in te voeren, kunt u uw locatie ook delen via uw browser. Als u deze functie gebruikt, wordt uw locatie aan de hand van uw IP-adres via geolokalisatie bepaald. Het IP-adres wordt hierbij uitsluitend verzameld om u passende filialen te kunnen tonen. Het IP-adres wordt onmiddellijk gewist nadat u klaar bent met het gebruik van ons online-aanbod.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van de vestigingszoeker is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO.

Bescherming van minderjarigen

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar mogen geen persoonsgegevens aan ons doorgeven zonder toestemming van hun ouders of voogden. Wij vragen niet specifiek om persoonsgegevens van kinderen of jongeren, verzamelen dergelijke gegevens niet bewust en geven ze niet door aan derden.

Integratie van diensten van derden

Voor sommige functies in ons online-aanbod maken wij gebruik van diensten van derden. De betrokken diensten zijn hoofdzakelijk optionele functies die uitdrukkelijk door u moeten worden geselecteerd of gebruikt. Wij hebben met de respectieve aanbieders contractuele overeenkomsten gesloten voor de levering of integratie van hun diensten en wij verbinden ons ertoe, voor zover mogelijk, ervoor te zorgen dat ook de derde aanbieders transparante informatie verstrekken over de omvang van de verwerking van persoonsgegevens en de voorschriften inzake gegevensbescherming naleven.

Google Tag Manager

Voor ons online-aanbod gebruiken wij de Google Tag Manager van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (hierna: "Google"). De Google Tag Manager is een tag-management-systeem (TMS) waarmee tags, d.w.z. tracking-codes en bijbehorende codefragmenten op onze website kunnen worden beheerd. Google-diensten kunnen in een website worden geïntegreerd via de Google Tag Manager.

Bij gebruik van de Google Tag Manager wordt een verbinding met de servers van Google tot stand gebracht. Dit betekent dat het IP-adres van de browser van het eindapparaat dat door de bezoeker van deze webpagina's wordt gebruikt, door Google wordt opgeslagen. Het valt niet uit te sluiten dat in dit verband gegevens aan Google in de VS worden doorgegeven en dat de Amerikaanse veiligheidsautoriteiten onder bepaalde omstandigheden toegang tot de gegevens kunnen krijgen. Er worden echter geen cookies geplaatst in verband met het gebruik van de Google Tag Manager.

Meer informatie over de Google Tag Manager en de gegevensverwerking door Google vindt u op https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=de en op https://www.google.com/policies/privacy/.

De rechtsgrondslag voor de bijbehorende gegevensverwerking, inclusief eventuele gegevensoverdracht, is uw toestemming in de zin van art. 6, lid 1, lit. a), DSGVO. Ons rechtmatig belang is het beheer van de tracking-codes in ons online-aanbod, waarmee wij het gebruik van ons online-aanbod kunnen analyseren en onze diensten kunnen verbeteren en personaliseren.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics voor statistische analyse. Google Analytics is een webanalysedienst van Google.

In het kader van Google Analytics gebruikt Google onder andere cookies voor de evaluaties. Het type en de omvang van het gebruik en de evaluatie van cookies worden gespecificeerd door Google. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van het online-aanbod wordt doorgegeven aan een server van Google en daar opgeslagen. Het valt niet uit te sluiten dat gegevens aan de VS worden doorgegeven en dat overheidsinstanties toegang krijgen tot deze gegevens. Indien IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google gestuurd en daar ingekort.

In onze opdracht gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van het online-aanbod te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om ons als exploitant van het online-aanbod verdere diensten in verband met het website- en internetgebruik aan te bieden. Bovendien kan Google de gegevens voor eigen doeleinden gebruiken. In het kader van deze doeleinden kan Google bijvoorbeeld een profiel van het gebruikersgedrag opstellen of de gegevens koppelen aan andere gegevens, bijvoorbeeld aan een bestaand Google-account. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerkingsprocedures. Volgens Google wordt het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, niet samengevoegd met andere gegevens die Google verzamelt of reeds bezit. Meer informatie vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google, waarnaar hieronder wordt verwezen. In dit geval is de rechtsgrondslag voor de verwerking ons legitieme belang bij de evaluatie van het gebruik van onze website overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO.

Wij gebruiken ook de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Zo kunnen rapporten worden opgesteld met uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals aangegeven in de volgende paragraaf. Meer informatie over de functie “demografische kenmerken” vindt u bij Google op https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=de

U kunt bovendien het registreren van de door de cookie opgewekte en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google, alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de onderstaande link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Meer informatie hierover vindt u op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de of http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie bij Google Analytics en gegevensbescherming). Wij wijzen erop dat op onze internetpagina's Google Analytics is uitgebreid met de code “anonymizeIp();” om de IP-adressen te anonimiseren, waarbij het laatste octet wordt verwijderd.

Retargeting en remarketing

Retargeting of remarketing zijn technologieën waarmee passende reclame wordt getoond aan gebruikers die eerder een bepaalde website hebben bezocht, zelfs nadat zij deze website hebben verlaten. Daartoe is het noodzakelijk internetgebruikers buiten de eigen website te herkennen, waarvoor cookies van de desbetreffende dienstverleners worden gebruikt; bovendien wordt rekening gehouden met het eerdere gebruiksgedrag. Als een gebruiker bijvoorbeeld bepaalde producten bekijkt, kunnen deze of soortgelijke producten later als advertenties op andere websites worden weergegeven. Dit is gepersonaliseerde reclame die is aangepast aan de behoeften van de individuele gebruiker. Voor deze gepersonaliseerde reclame is het niet nodig dat de gebruiker onherkenbaar wordt geïdentificeerd. Daarom combineren wij de gegevens die voor retargeting of remarketing worden gebruikt niet met andere gegevens.

Wij gebruiken dergelijke technologieën om advertenties op het internet te plaatsen. Wij gebruiken derden om de advertenties te plaatsen. Wij gebruiken onder meer aanbiedingen van Google, waardoor automatisch producten worden getoond die de internetgebruiker interesseren. Deze functie wordt uitgevoerd door cookies. Het valt niet uit te sluiten dat in de loop van dit proces gegevens aan Google in de VS worden doorgegeven en dat de Amerikaanse veiligheidsautoriteiten toegang krijgen tot de desbetreffende gegevens.

Meer informatie over deze technologie is beschikbaar in de Google Datenschutzbestimmungen op https://policies.google.com/privacy?hl=de. De installatie van cookies voor Google Remarketing en Google AdWords Conversion Tracking kan worden voorkomen door een instelling van de respectieve browsersoftware door de website http://www.google.com/policies/privacy/ads/op te roepen en een verandering in de bijbehorende instelling als geheel wordt van meet af aan voorkomen. Ongeacht de bovenstaande opties om gegevensverwerking door middel van cookies in verband met Google Remarketing en Google AdWords Conversion Tracking te voorkomen, is het gebruik van overeenkomstige cookies of deze diensten door ons onderworpen aan uw uitdrukkelijke toestemming. In dit geval is de rechtsgrondslag voor de verwerking uw toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, lit. a) DSGVO.

Exactag

Wij gebruiken voor ons online-aanbod de Exactag-service van Exactag GmbH, Wanheimer Straße 68, 40468 Düsseldorf. De dienst wordt gebruikt voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. De dienst maakt gebruik van cookies en andere technologieën. Deze technologieën maken de herkenning van uw internetbrowser mogelijk. Op basis van deze informatie kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt. De met de dienst verzamelde gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig art. lid 1 lit. a) DSGVO.

Kijk voor meer informatie over gegevensbescherming bij Exactag op: http://www.exactag.com/datenschutz/

Google Adwords Conversion

Ons online-aanbod maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een programma voor online-reclame van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

In het kader van Google AdWords maken wij gebruik van zogenaamde conversion-tracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie ingesteld voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd over de websites van AdWords-klanten. De met de conversie-cookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversion-statistieken te maken voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversion-tracking. De klanten leren het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Het opslaan van "conversie-cookies" en het gebruik van deze tracking-tool zijn uitsluitend gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion-tracking vindt u in de bepalingen van de gegevensbescherming van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Facebook Pixel

Wij gebruiken de Facebook-pixel voor statistische analyse en om de effectiviteit van onze advertenties te verbeteren. De Facebook-pixel is een analysetool van Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Wij kunnen de pixel gebruiken om de doeltreffendheid van onze reclame te meten en onze advertenties aan specifieke doelgroepen te tonen.

Als u instemt met het gebruik van de Facebook-pixel, wordt een verbinding met de servers van Facebook tot stand gebracht wanneer u onze website bezoekt. Daarbij wordt bepaalde informatie over de gebruiker aan Facebook doorgegeven telkens wanneer de website wordt opgeroepen. De overgedragen gegevens omvatten het IP-adres en informatie over de gebruikte browser en de gebruiker van de website. Ook wordt de informatie doorgegeven vanaf welke website de online-aanbieding is geopend. Voorts wordt geregistreerd op welke knoppen de gebruiker van de website klikt en welke pagina's als gevolg van een dergelijke klik worden opgeroepen. Ook de informatie die de gebruiker in de velden van online-formulieren invoert, wordt geregistreerd. Het valt niet uit te sluiten dat gegevens aan de VS worden doorgegeven en dat overheidsinstanties toegang krijgen tot deze gegevens.

Wij hebben geen invloed op de verdere verwerking van de gegevens door Facebook. Meer informatie daarover vindt u op https://de-de.facebook.com/business/help/742478679120153 (algemene informatie over Facebook-Pixel) en in het privacy beleid van Facebook op www.facebook.com/about/privacy/.

Het gebruik van de Facebook-pixel en de bijbehorende gegevensverwerking vindt alleen plaats met uw voorafgaande toestemming. Onze rechtsgrondslag is uw toestemming volgens art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO.

Usemax / Emago

Usemax advertisement is een dienst van Emego GmbH, Werdener Str. 36, 46047 Oberhausen, Duitsland. Bij het oproepen van de Takko-website wordt met uw toestemming via de usemax adserver een cookie geplaatst die een verwijzing naar het surfgedrag kan bevatten. De via deze cookie verzamelde informatie wordt gebruikt om de gebruiker individueel en gepersonaliseerd aan te spreken via de Takko-website, via reclameplaatsingen op websites van derden die met usemax verbonden zijn. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is toestemming, art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. Via de volgende link kunnen verzamelde gegevens worden gewist om in de toekomst geen productaanbevelingen meer te ontvangen: https://www.usemax.de/index.php?l=rm&kunde=&id=1.

Channelpilot

Wij gebruiken de dienst ChannelPilot van Channel Pilot Solutions GmbH, Lilienstraße 5-9, Semperhaus C, 20095 Hamburg, Duitsland, om ons online-aanbod te evalueren. ChannelPilot gebruikt ook cookies als onderdeel van het technische proces. De cookies registreren onder andere uw IP-adres, de browser die u gebruikt of uw referrer-URL. De informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op ChannelPilot-servers in Duitsland. Deze informatie wordt niet samengevoegd met andere ChannelPilot-gegevens. Het IP-adres van de gebruiker wordt slechts tijdelijk opgeslagen en daarna onherkenbaar gemaakt.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 lit. a) DSGVO. Meer informatie over gegevensbescherming is te vinden op: https://www.channelpilot.de/datenschutz

Microsoft Bing Ads

Wij gebruiken de “Bing Ads Conversion Tracking” en “Bing Remarketing”-diensten van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA (“Microsoft”) op ons online-aanbod.  Via “Bing Conversion Tracking” worden uw interacties (zoals paginabezoeken, klikken op een advertentie, downloads) geregistreerd en geanalyseerd. “Bing Remarketing” wordt gebruikt om u op belangstelling gebaseerde advertenties voor onze producten op andere websites te tonen. Beide diensten maken gebruik van cookies of soortgelijke technologieën. Als onderdeel van het technische proces kunnen persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Microsoft in de Verenigde Staten. Het valt niet uit te sluiten dat de Amerikaanse veiligheidsautoriteiten toegang hebben tot deze gegevens. In dit opzicht hebben de VS geen niveau van gegevensbescherming dat vergelijkbaar is met dat van de EU.

Als u een Microsoft-account hebt, kan Microsoft uw web- en app-browsergeschiedenis koppelen aan uw Microsoft-account en informatie van uw account gebruiken om advertenties te personaliseren. Als u niet op deze manier aan uw account wilt worden gekoppeld, moet u zich afmelden bij uw Microsoft-account voordat u onze online-diensten bezoekt.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking die plaatsvindt is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO. Kijk voor meer informatie over gegevensbescherming bij Microsoft op: https://privacy.microsoft.com/de-de/

LocationIQ

Wij gebruiken de kaartendienst LocationIQ voor ons online-aanbod. LocationIQ is een dienst van Unwired Labs (India) Pvt Ltd, 128, Prashasan Nagar, Rd 72, Jubilee Hills, Hyderabad, TS, India - 500033 (hierna te noemen "LocationIQ"). Voor de in ons online-aanbod geïntegreerde kaarten worden alleen technisch noodzakelijke cookies geplaatst.

Als u een sub pagina oproept waarin een kaart van LocationIQ is geïntegreerd, verzamelt de dienst bij het oproepen van de pagina uw IP-adres en stuurt dit door naar de servers van LocationIQ, waar het wordt opgeslagen. In dit verband kunnen gegevens worden opgeslagen op servers in India. In dit opzicht heeft India geen niveau van gegevensbescherming dat vergelijkbaar is met dat van de EU.

De rechtsgrondslag voor de integratie van de kaartendienst is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a) DSGVO. Meer informatie over gegevensbescherming bij LocationIQ is beschikbaar op: https://locationiq.com/privacy

Gebruik van YouTube

In ons online-aanbod zijn YouTube-video's geïntegreerd, voor de weergave waarvan wij een plug-in van de door Google geëxploiteerde YouTube-dienst (hierna: "YouTube") gebruiken. De exploitant van deze dienst is Google.

Wij gebruiken de YouTube-dienst in uitgebreide gegevensbeschermingsmodus om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Als u een webpagina van ons online-aanbod oproept waarop een YouTube-video is ingesloten, ontvangt Google in eerste instantie alleen de informatie die nodig is voor de integratie en worden er geen cookies ingesteld voor gebruiksanalyse. Alleen wanneer u de ingesloten video afspeelt, ontvangt Google verdere informatie; Google kan ook cookies plaatsen om uw gebruikersgedrag te analyseren. Wanneer u de video afspeelt, krijgen de YouTube-servers van Google bijvoorbeeld te horen welke pagina van ons online-aanbod u gebruikt om de video af te spelen.

Deze gegevensverwerking door Google is technisch noodzakelijk voor het afspelen van YouTube-video's en wordt door YouTube gespecificeerd. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerking en raden u aan hiermee rekening te houden wanneer u een YouTube-video op onze website afspeelt.

Als u bent aangemeld bij uw Google-account, stelt u Google of YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks toe te wijzen aan uw persoonlijke Google-profiel. Wij raden u daarom aan om ingesloten YouTube-video's alleen af te spelen als u akkoord gaat met de bijbehorende gegevensverwerking door Google. U kunt de toewijzing van gegevens aan uw Google-profiel voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account. Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, die ook voor YouTube geldt.

Wij gebruiken YouTube om u video's te tonen en u zo beter te informeren over ons en onze diensten. De rechtsgrondslag voor de integratie van de video's is ons gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO; het afspelen van de video's en de bijbehorende verdere gegevensverwerking vinden echter alleen plaats op basis van uw toestemming in de zin van art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO.

Orderverwerking

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor bestellingen binnen ons bedrijf en gelieerde bedrijven, alsmede voor het bedrijf dat belast is met de verwerking van orders.

Opslag en overdracht van gegevens voor orders

Voor de verwerking van orders werken wij samen met verschillende bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de betalingsverwerking en de logistiek. Wij zorgen ervoor dat ook onze partners de voorschriften inzake gegevensbescherming naleven. Wij geven bijvoorbeeld uw adresgegevens (naam en adres) door aan de betreffende transportonderneming die de bestelde producten bij u aflevert. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de overeenkomst met u na te komen.

Wij bewaren de gegevens zo lang als nodig is voor de uitvoering van het contract. Bovendien bewaren wij deze gegevens voor het nakomen van postcontractuele verplichtingen en vanwege opslagtermijnen op grond van het handels- en belastingrecht gedurende de wettelijk voorgeschreven periode. Deze opslagtermijn is doorgaans 10 jaar tot het einde van het respectieve kalenderjaar waarin de laatste dienst in het kader van het contract is verleend.

Verwerking van betalingen voor orders

Afhankelijk van de gekozen betalingswijze kan de verwerking van de betalingen voor bestellingen worden uitgevoerd door een dienstverlener.

Kredietkaart

Bij betaling per creditcard worden uw noodzakelijke gegevens zoals naam, adres en aankoopgegevens doorgegeven aan de betreffende creditcardmaatschappij. Op het gebied van kaartbetalingen (Visa, American Express en Master Card) werken wij samen met de financiële dienstverlener Concardis GmbH, Helfmann Park 7, 65760 Eschborn (hierna: "Concardis"). Bij een kaartbetaling worden het desbetreffende bedrag en de kaartgegevens (naam van de kaarthouder, creditcardmaatschappij, kaartnummer, geldigheidsduur en controlecijfer van de kaart) aan Concardis doorgegeven.

PayPal en PayPal Express

Bij betaling via PayPal wordt u via een link doorgestuurd naar de website van PayPal. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en doorgegeven aan PayPal. Dit omvat uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer (indien van toepassing) en rekening- of creditcard-gegevens. Raadpleeg de Algemene Handelsvoorwaarden, de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg op de internetsite www.paypal.com.

Bij betaling via PayPal-Express worden uw verzend- en factureringsgegevens in het bestand van PayPal gebruikt om uw bestelling te verwerken. Nadat u op de knop "Direct naar PayPal" hebt geklikt, wordt u via een link doorgestuurd naar het inlogscherm op de website van PayPal. Daar kunt u inloggen op uw PayPal-rekening met uw toegangsgegevens en het juiste verzend- en factuuradres selecteren. De inloggegevens worden niet via onze servers ingevoerd, maar rechtstreeks bij PayPal; wij krijgen geen kennis van de inloggegevens. U wordt dan teruggeleid naar ons online-aanbod waar u uw bestelling kunt afronden. PayPal informeert ons automatisch over het leveringsadres, het e-mailadres en andere klantgegevens die wij nodig hebben om de bestelling af te ronden.

Riverty

Voor betaling op rekening en betaling in termijnen maken wij gebruik van de dienst AfterPay van de dienstverlener Riverty GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl. Wij geven de voor de betalingsverwerking vereiste informatie, met name voor- en achternaam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, informatie over bestelde goederen, verzend- en factuuradres, voor dit doel door aan de dienstverlener. De dienstverlener evalueert uw inzendingen en stuurt ze door naar kredietbureaus voor een kredietcontrole in geval van een legitiem belang. Deze gegevensverwerking vindt alleen plaats met uw toestemming; de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking in dit verband is art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO. Meer informatie over gegevensbescherming bij Riverty is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van de provider op https://documents.myafterpay.com/privacy-statement/de_de/25400.

De rechtsgrondslag voor de betalingsverwerking is art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u, waarbij de betalingswijze door u vrij kan worden gekozen.

De rechtsgrondslag voor de betalingsverwerking is art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u, waarbij de betalingswijze door u vrij kan worden gekozen.

Apple Pay

We gebruiken Apple Pay als extra betaalmethode. De dienstverlener van Apple Pay is Apple Distribution International Ltd, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland (“Apple”).

Wanneer u Apple Pay gebruikt, verwerkt Apple persoonlijke gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot gegevens over betalingstransacties, aankoopinformatie, uw naam, apparaat-ID met modelnummer, mobiel nummer en factuuradres.

Er worden echter geen cookies geplaatst in verband met het gebruik van Apple Pay.

Bij het gebruik van Apple Pay wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van Apple. Dit kan ertoe leiden dat persoonlijke gegevens worden opgeslagen op servers van Apple in de Verenigde Staten. In dit verband kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse veiligheidsautoriteiten toegang krijgen tot deze gegevens.

Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door Apple. De gegevensverwerking valt onder de verantwoordelijkheid van Apple.

Meer informatie over Apple Pay en de gegevensverwerking door Apple is te vinden op https://support.apple.com/de-de/HT203027 en op https://www.apple.com/de/privacy/.

De rechtsgrondslag voor de bijbehorende gegevensverwerking, inclusief eventuele gegevensoverdracht, is de contractuele vervulling in de zin van art. 6, lid 1, lit. a), DSGVO. U bent vrij om een andere betalingsdienstaanbieder te gebruiken.

Google Pay

We gebruiken Google Pay als extra betaalmethode. Google Pay is een online-betaalservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, Ierland (“Google”). Wanneer Google Pay wordt gebruikt voor een aankoop, ontvangt Google persoonlijke gegevens, waaronder gegevens over het betalingsproces (bijv. datum, tijd en bedrag van de transactie) en informatie over de aankoop (bijv. beschrijving van de goederen, naam en e-mailadres).

Er worden echter geen cookies geplaatst in verband met het gebruik van Google Pay.

Bij het gebruik van Google Pay wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van Google. Dit kan ertoe leiden dat persoonlijke gegevens worden opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. In dit verband kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse veiligheidsautoriteiten toegang krijgen tot deze gegevens.

Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door Google. De gegevensverwerking valt onder de verantwoordelijkheid van Google.

Meer informatie over de Google Pay en de gegevensverwerking door Google vindt u op  https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de  en op https://www.google.com/policies/privacy/.

De rechtsgrondslag voor de bijbehorende gegevensverwerking, inclusief eventuele gegevensoverdracht, is de contractuele vervulling in de zin van art. 6, lid 1, lit. a), DSGVO. U bent vrij om een andere betalingsdienstaanbieder te gebruiken.

Opslag van bestelgegevens

Wij bewaren de gegevens zo lang als nodig is voor de uitvoering van het contract. Bovendien bewaren wij deze gegevens voor het nakomen van postcontractuele verplichtingen en vanwege opslagtermijnen op grond van het handels- en belastingrecht gedurende de wettelijk voorgeschreven periode. Deze opslagtermijn is doorgaans 10 jaar tot het einde van het respectieve kalenderjaar waarin de laatste dienst in het kader van het contract is verleend.

Kredietcontrole

Afhankelijk van de gekozen betalingswijze kan het nodig zijn uw kredietwaardigheid te controleren. In dit geval maken wij met uw toestemming gebruik van externe dienstverleners om uw kredietwaardigheid te controleren, aan wie wij uw gegevens (naam, adres, geboortedatum, waarde van de bestelling) doorgeven. Daartoe geven wij de gegevens door aan Riverty, Riverty GmbH, Gütersloher Str. 12, 33415 Verl, Duitsland. 

De rechtsgrondslag voor de kredietcontrole is art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO. Als u geen toestemming wilt geven voor de kredietcontrole, kan het zijn dat u een ander betaalmiddel moet kiezen.

Als onderdeel van de kredietcontrole wordt beoordeeld hoe groot de kans op wanbetaling is met betrekking tot onze vordering uit de order. Wij ontvangen alleen een waarschijnlijkheidswaarde (de zogenaamde scorewaarde) van onze dienstverlener, maar geen verdere details. Op basis van deze waarde wordt vervolgens beoordeeld of de gewenste betaalmethode kan worden aangeboden. Na afloop van de controle wordt de scorewaarde door ons gewist en niet opgeslagen in de bestelgegevens. Daarom kunnen wij achteraf niet beoordelen waarom bijvoorbeeld een bepaalde betalingsmethode niet mogelijk was. 

Voortzetting van geannuleerde orders

Indien een bestelproces voortijdig wordt afgebroken (winkelwagenafbrekingen), bieden wij de mogelijkheid de bestelling op een later tijdstip voort te zetten, mits wij de gestarte bestellingen aan u kunnen toewijzen, bijvoorbeeld op basis van reeds gedane invoer en bij een succesvolle aanmelding voor ons online-aanbod. U kunt op deze mogelijkheid worden gewezen wanneer u ons online-aanbod opnieuw bezoekt. Als u toestemming hebt gegeven om gecontacteerd te worden, kunnen wij u ook per e-mail benaderen.

Klantenaccount

U kunt op vrijwillige basis een klantenaccount aanmaken. In de klantenaccount wordt alle informatie over u en het gebruik van de verschillende aanbiedingen centraal beheerd. Zo heeft u de mogelijkheid om alle gegevens te beheren, bij te werken en eventueel ook te wissen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens voor registratie is art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO in geval van toestemming. Als u zich bij ons registreert voor het vervullen of initiëren van een contract, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens ook art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO.

Registratie voor de klantenaccount

U kunt online kopen als gast of u registreren via een klantenaccount op de website of via de app. Om de klantenaccount aan te maken zijn uw titel, voornaam, achternaam, straat, huisnummer, postcode, stad en land, alsmede uw e-mailadres en, om veiligheidsredenen, een wachtwoord vereist. Uw adres wordt alleen geregistreerd om u de waardebon toe te sturen.

Wij registreren ook de datum en het tijdstip van registratie en het IP-adres. Als bij de registratie geen wachtwoord wordt gevraagd of ingevoerd, wijzen wij eerst automatisch een wachtwoord toe dat u later kunt wijzigen. Verdere details kunnen op vrijwillige basis worden toegevoegd. Wij behouden ons het recht voor om naast registratie via het online-aanbod andere registratiemogelijkheden aan te bieden, waarvoor het reglement dan van toepassing is.

De informatie die tijdens de registratie als verplicht veld wordt gevraagd, is nodig voor de uitvoering of het aangaan van een overeenkomst met ons voor bepaalde diensten. U bent echter niet verplicht u in te schrijven, maar kunt ook als gast bestellen. In dat geval moet u echter bij elke bestelling opnieuw alle gegevens invoeren die nodig zijn om het contract te verwerken.

Om alle functies van de klantenaccount te kunnen gebruiken, kan het nodig zijn het bij de registratie opgegeven e-mailadres te verifiëren. Hiervoor sturen wij dan een bevestigingslink naar het opgegeven e-mailadres, die door u moet worden opgeroepen. Deze procedure dient enerzijds om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen en anderzijds om ervoor te zorgen dat de communicatie over diensten, leveringsstatus of betalingssituatie naar een geldig e-mailadres wordt gestuurd.

Verzamelen van gegevens via de klantenaccount

Wanneer u zich registreert, wordt er een klantenaccount voor u aangemaakt. In de klantenaccount worden alle gegevens met betrekking tot het gebruik van de online-aanbiedingen opgeslagen, voor zover u telkens met uw klantenaccount inlogt. Dit omvat met name persoonsgegevens (naam, leeftijd, adressen, leverings- en betalingsgegevens), waardebonnen, verlanglijstjes, aankoopgeschiedenis, communicatiegeschiedenis, zoek- en navigatiegedrag, toestemming voor individuele diensten (zoals newsletters), discount-affiniteit en door de klant expliciet of impliciet verstrekte informatie over interessegebieden. Uit deze gegevens kunnen wij segmenten vormen en klanten aan deze segmenten toewijzen. De aansluiting bij dergelijke segmenten wordt ook opgeslagen in de klantenaccount. Locatie gebonden gegevens bij uw locatie worden opgeslagen – voor zover u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Uw huidige locatie kan worden gebruikt om u locatie gebonden aanbiedingen te doen. Als u in individuele gevallen niet wilt dat de gegevens in uw klantenaccount worden opgeslagen, kunt u de betreffende aanbiedingen gebruiken zonder uw klantenaccount te gebruiken. Als u de opslag van gegevens in uw klantenaccount helemaal wilt stopzetten, kunt u uw klantenaccount laten verwijderen.

Buiten ons online-aanbod kunnen uw activiteiten ook worden toegewezen aan het klantenaccount als u zich bij ons identificeert, bijvoorbeeld door het tonen van een (digitale) klantenkaart.

Gebruik van gegevens van de klantenaccount

Wij gebruiken de opgeslagen gegevens om de gezamenlijke zakelijke relatie te verwerken en – indien u daarvoor toestemming heeft gegeven – om u interessante en relevante aanbiedingen te doen via alle door de klant gebruikte communicatiekanalen. Op basis van de opgeslagen gegevens proberen wij te bepalen welke aanbiedingen voor u relevant zijn.

Wij nemen in het kader van de zakelijke relatie contact met u op via de verstrekte contactgegevens als u gebruik maakt van individuele diensten. U ontvangt bijvoorbeeld automatisch kennisgevingen over bestellingen of informatie over de leveringsstatus; wij informeren u volgens de door u geselecteerde voorkeuren. Contact kan worden gelegd via e-mail, berichten op uw smartphone of via andere digitale communicatiekanalen. Daarnaast kunt u optionele communicatiekanalen en -momenten selecteren; het gaat hierbij met name om speciale newsletters en app-berichten.

Opslagtermijn en verwijdering

De bij het gebruik van de klantenaccount opgebouwde gegevens worden over het algemeen opgeslagen zolang de klantenaccount bestaat, maar kunnen op verzoek ook voortijdig worden gewist. Een groot deel van de gegevens kan direct online worden bekeken en – met uitzondering van het e-mailadres – worden gewijzigd of verwijderd. U kunt uw klantenaccount te allen tijde verwijderen door ons op de hoogte te stellen van uw wens tot verwijdering, bijvoorbeeld ook via het algemene contactformulier. In geval van onmiddellijke verwijdering kunnen de gegevens later bij hernieuwde registratie niet worden hersteld. Als gedurende drie jaar geen activiteit kan worden vastgesteld, wordt de status van de klantrelatie op inactief gezet. In dat geval wordt de verwerking van uw persoonsgegevens automatisch beperkt.

Sollicitantenportaal

U kunt bij ons solliciteren via het sollicitantenportaal en alle benodigde informatie en documenten indienen. Het gebruik van het sollicitantenportaal is vrijwillig; u kunt uw sollicitatie ook op een andere manier indienen, bijvoorbeeld per e-mail of per post.

In ons sollicitantenportaal hebt u verschillende mogelijkheden om ons uw sollicitatiedocumenten te bezorgen. U kunt ons online-sollicitatieformulier invullen of uw eigen CV uploaden in ons online-aanbod. Wij bieden u ook de mogelijkheid uw profiel op Xing of LinkedIn te gebruiken voor de sollicitatie of uw CV te uploaden naar de Dropbox-service.

Als u uw profiel op Xing of LinkedIn wilt gebruiken voor de sollicitatie, wordt u via een link doorgestuurd naar de website van de geselecteerde provider. Daar kunt u inloggen met uw Xing- of LinkedIn-toegangsgegevens en ons vervolgens uw sollicitatiedocumenten bezorgen via het geselecteerde portaal. De gegevensbeschermingsbepalingen van de provider New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Duitsland, zijn van toepassing op Xing die u op https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung en https://privacy.xing.com/de kunt oproepen. LinkedIn is onderworpen aan de gegevensbeschermingsbepalingen van de provider LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085 United States, die u op https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy kunt opvragen. Wij hebben geen invloed op de gegevensbeschermingsbepalingen van de providers.

Als u ervoor kiest uw CV te uploaden naar de Dropbox-dienst van Dropbox International Unlimited Company, One Park Place, Floor 5, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ierland, wordt u via een link doorgestuurd naar de Dropbox-website waar u kunt inloggen met uw Dropbox-referenties. U kunt het CV dan uploaden naar uw Dropbox en met ons delen. Houd er rekening mee dat bij gebruik van Dropbox de gegevensbeschermingsbepalingen van de provider van toepassing is, waarover wij geen controle hebben. Meer informatie over gegevensbescherming bei Dropbox vindt u op https://www.dropbox.com/privacy

Wanneer wij een sollicitatie ontvangen via het sollicitantenportaal, worden uw documenten elektronisch doorgestuurd naar de betreffende medewerkers van ons bedrijf. Als u naar een gepubliceerde functie hebt gesolliciteerd, worden de documenten drie maanden na afloop van de wervingsprocedure automatisch verwijderd, mits geen andere legitieme belangen de verwijdering in de weg staan. Dergelijke gerechtvaardigde belangen in deze zin zijn bijvoorbeeld verplichtingen tot het leveren van bewijs in procedures in het kader van de Algemene wet gelijke behandeling (AGG). In het geval van een sollicitatie zonder verwijzing naar een gepubliceerde functie (open sollicitatie) wordt de sollicitatie bewaard zolang de mogelijkheid bestaat dat de sollicitatie van belang kan zijn. U hebt de mogelijkheid om te allen tijde de verwijdering van uw aanvraag aan te vragen, zelfs vóór het verstrijken van de voorziene opslagtermijnen. In geval van een succesvolle sollicitatie worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsverhouding overeenkomstig de wettelijke voorschriften. In alle andere gevallen is de rechtsgrondslag voor de opslag van uw sollicitantengegevens uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO.

Communicatie met ons

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen, onder andere via het contactformulier op onze website. Wij informeren u ook graag regelmatig per e-mail met onze newsletter.

Contactformulier

Als u het contactformulier op ons online-aanbod wilt gebruiken, verzamelen wij de persoonsgegevens die u in het contactformulier invoert, met name uw naam en e-mailadres. Wij slaan ook het IP-adres en de datum en tijd van de aanvraag op. Wij verwerken de via het contactformulier doorgegeven gegevens uitsluitend om uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden.

U kunt zelf bepalen welke informatie u ons via het contactformulier toestuurt. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO.

Nadat wij de zaak hebben verwerkt, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor eventuele vragen. Verwijdering van de gegevens kan te allen tijde worden aangevraagd, anders verwijderen wij de gegevens nadat de zaak volledig is afgehandeld; wettelijke bewaarplichten blijven in alle gevallen onverlet.

Newsletter

Wanneer u zich inschrijft voor onze newsletter, wordt uw e-mailadres gebruikt voor onze eigen reclamedoeleinden totdat u zich uitschrijft. Daartoe ontvangt u regelmatig per e-mail informatie over actuele onderwerpen en e-mails voor speciale gelegenheden, bijvoorbeeld speciale promoties. De e-mails kunnen worden gepersonaliseerd en geïndividualiseerd op basis van de informatie die wij over u hebben.

Voor de aanmelding voor onze newsletter gebruiken wij de zogenaamde double opt-in procedure, tenzij u ons schriftelijk toestemming heeft gegeven, d.w.z. wij sturen u alleen een newsletter per e-mail als u vooraf uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u de verzending van de newsletter wilt activeren. Wij sturen u dan een e-mail ter kennisgeving en vragen u te bevestigen dat u onze newsletter wilt ontvangen door op een link in deze e-mail te klikken. De bevestiging en het tijdstip van registratie worden door ons geregistreerd, zodat wij uw registratie kunnen bewijzen en eventueel misbruik van uw persoonsgegevens kunnen ophelderen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO indien u zich uitdrukkelijk voor de newsletter heeft aangemeld

Met uw toestemming gebruiken wij gegevens over het gebruik van onze newsletter voor analysedoeleinden. Daartoe ontvangen wij informatie over de mate waarin de verzonden newsletters worden geopend en gebruikt, bijvoorbeeld aan hoeveel gebruikers een e-mail is verzonden, of e-mails zijn geweigerd en of gebruikers zich na ontvangst van een e-mail hebben uitgeschreven van de lijst of coupons hebben ingewisseld. Wij gebruiken deze informatie om uw persoonlijke interesses te achterhalen en zo onze aanbiedingen aan u te kunnen aanpassen aan uw interesses. Web-beacons en tracking-pixels worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking in dit verband is uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO.

Indien u niet langer newsletters van ons wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst of bezwaar maken tegen verdere ontvangst van de nieuwsbrief zonder dat u daarvoor andere kosten moet maken dan de verzendingskosten volgens de basistarieven. Gebruik gewoon de afmeldingslink in elke newsletter of stuur een bericht naar ons of onze functionaris voor gegevensbescherming.

Reclame per e-mail voor soortgelijke goederen en diensten voor gastbestellingen

In overeenstemming met de wettelijke vereisten (paragraaf 7 (3) UGW) ontvangt u e-mailreclame van ons, zelfs zonder een klantenaccount of nieuwsbriefregistratie, als u goederen of diensten van ons hebt gekocht als gastbesteller, we uw e-mailadres in deze context hebben ontvangen en u geen bezwaar hebt gemaakt tegen dit gebruik. Reclame via e-mail is beperkt tot onze eigen goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met de goederen of diensten die u al bij ons hebt gekocht. De rechtsgrondslag is ons legitieme belang bij het verzenden van directe reclame in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres met werking voor de toekomst zonder andere kosten te hoeven maken dan de verzendingskosten volgens de basistarieven. Gebruik hiervoor de afmeldlink in elke reclame-e-mail of stuur een bericht naar ons of onze functionaris voor gegevensbescherming.

Kansspelen

Van tijd tot tijd bieden wij kansspelen aan via ons online-aanbod of via andere kanalen. In elk geval kunt u zich op vrijwillige basis inschrijven voor deelname aan de wedstrijd; in voorkomend geval kan het oplossen van opdrachten of het indienen van inzendingen een voorwaarde zijn voor deelname. Als onderdeel van de deelname moet u contactgegevens verstrekken, die door ons uitsluitend worden gebruikt voor het beheer van de wedstrijd. Een combinatie van de gegevens van de wedstrijd met andere gegevens vindt niet plaats – tenzij in het specifieke geval anders is geregeld; de deelname aan de wedstrijd en de kansen om te winnen zijn onafhankelijk van andere factoren, zoals de aankoop van goederen of het verlenen van een facultatieve toestemming om reclame te ontvangen.

Na afloop de wedstrijd worden uw gegevens gedurende zes maanden bewaard, tenzij u verzoekt de gegevens eerder te wissen. De tijdelijke opslag dient voor het eventuele onderzoek van onderzoeken en klachten. Vervolgens worden alle deelnemersgegevens gewist. Gegevens die op grond van een uitdrukkelijke overeenkomst met de betrokken deelnemer voor langere tijd worden bewaard, worden niet gewist. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens over de winnaar zijn. U bent niet verplicht overeenkomstige regelingen met ons te treffen. Ongeacht een overeenkomstige overeenkomst is publicatie van deelnemersgegevens in geanonimiseerde vorm (Max M. van M.) toegestaan.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO (toestemming in het kader van deelname aan de wedstrijd) of art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO (uitvoering van de wedstrijd).

Enquêtes

Om onze producten en diensten te verbeteren, is het denkbaar dat wij u van tijd tot tijd uitnodigen om deel te nemen aan klant- of gebruikersenquêtes, bijvoorbeeld via desbetreffende berichten in ons online-aanbod. De enquêtes zijn online; als wij de enquêtes uitvoeren op websites van derden en de gegevensverwerking door deze derde aanbieders op eigen verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd, geven wij dit duidelijk aan. Deelname aan de enquêtes is vrijwillig en heeft geen invloed op het overige gebruik van onze online-aanbiedingen; het is echter mogelijk dat wij als dank voor deelname een expliciet genoemd voordeel (zoals een waardebon of een korting) of een kans om te winnen toekennen. Voor zover persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt om een voordeel te ontvangen of gebruik te maken van een kans om te winnen, is dit uitsluitend voor verwerkingsdoeleinden en niet gerelateerd aan de inhoud van de enquête; de rechtsgrondslag in dit verband is art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO. Er wordt niet opgeslagen welke klanten/gebruikers aan een enquête hebben deelgenomen en welke antwoorden zijn gegeven. Wij nemen echter technische voorzorgsmaatregelen om meervoudige deelname te voorkomen en oneigenlijke deelname, bijvoorbeeld via geautomatiseerde procedures (bots), te verhinderen. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt of andere technologieën om de toestemming tot deelname te controleren. In dit geval zijn de rechtsgrondslagen voor gegevensverwerking met persoonlijke referentie onze legitieme belangen zoals hierboven beschreven in termen van Art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO.

Indien het in uitzonderlijke gevallen de bedoeling is de enquêteresultaten te koppelen aan uw klantenprofiel, gebeurt dit alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is dan art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO.

Gebruik van WhatsApp Business

Wij bieden u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de Messenger-service WhatsApp Business. De service WhatsApp Business wordt geleverd door WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië 94025, of, voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte, door WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. WhatsApp is eigendom van Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS.

Wanneer u via WhatsApp contact met ons opneemt, registreren we het telefoonnummer dat u gebruikt en de informatie die u via WhatsApp verstuurt; we kunnen ook uw klantgegevens gebruiken die bij ons zijn opgeslagen om uw verzoek te verwerken. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens uitsluitend om uw vraag te beantwoorden of uw verzoek te behandelen. Houd er rekening mee dat we geen invloed hebben op de mate waarin WhatsApp of Facebook (als eigenaar van WhatsApp) toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens en deze evalueren. Voor informatie over gegevensverwerking door WhatsApp verwijzen wij u naar het privacy beleid van de dienstverlener op https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking door WhatsApp. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons is uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO.

Nadat wij de zaak verwerkt hebben, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor eventuele raadplegingen. Het wissen van de gegevens kan te allen tijde worden aangevraagd, anders worden de gegevens gewist nadat de zaak volledig is afgehandeld; wettelijke bewaarplichten blijven in alle gevallen onverlet.

Social media

Naast ons online-aanbod gebruiken wij voor de overdracht van informatie en communicatie ook verschillende social-media-kanalen, waarnaar u in ons online-aanbod links vindt of waarin u links naar ons online-aanbod vindt. Wij gebruiken met name de sociale netwerken Facebook, Pinterest en Instagram, het videoplatform YouTube en het portaal TikTok. U kunt de links herkennen aan het respectieve logo van de aanbieder.

Door op de links te klikken worden de desbetreffende pagina's van de social media geopend, waarvoor deze verklaring inzake gegevensbescherming niet geldt. Daar gelden in beginsel de bepalingen en mededelingen over gegevensbescherming van de respectieve aanbieders. Hieronder hebben wij voor u een overzicht van de respectieve kennisgevingen van de aanbieders samengevat. Voor de toepasselijke bepalingen verwijzen wij u naar de desbetreffende gegevensbeschermingsbepalingen van de afzonderlijke aanbieders, die u kunt vinden op:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=de

Voor het oproepen van de betreffende links wordt geen persoonlijke informatie aan de betreffende aanbieders doorgegeven. Uw toegang tot de gelinkte pagina is ook de basis voor de gegevensverwerking door de respectieve aanbieders.

Voor ons gebruik van de Social Media-kanalen Facebook en Instagram geldt ook de volgende informatie over de bijbehorende verwerking van uw persoonsgegevens.

Facebook fanpage

Naast ons eigen online-aanbod hebben wij ook een fanpage op het sociale netwerk Facebook. Via de fanpage geven we informatie over onze activiteiten en bieden we een communicatiekanaal. Het sociale netwerk Facebook wordt beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (hierna: “Facebook”).

Afbakening van de verantwoordelijkheid

In het kader van de mogelijkheden die Facebook biedt, proberen wij de bescherming van uw privacy en uw privégegevens te waarborgen. Voor zover uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt in verband met uw bezoek aan de fanpage, is de toelichting in deze gegevensbeschermingsverklaring onverkort van toepassing. Als gevolg van de integratie van de fanpage in het Facebook-aanbod moet ook worden opgemerkt dat persoonsgegevens tegelijkertijd door Facebook worden verwerkt. Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door Facebook; in het bijzonder treedt Facebook voor ons niet op als verwerker onder onze verantwoordelijkheid. Voor de gegevensverwerking door Facebook gelden – althans volgens Facebook – de richtlijnen van Facebook, die te vinden zijn op https://de-de.facebook.com/policy.php.

Vanuit het oogpunt van gegevensbescherming zijn Facebook en wij gezamenlijk verantwoordelijk voor het functioneren van de fanpage en de evaluatie van gebruikersgegevens bij het bezoeken van de fanpage. In overeenstemming met de vereisten inzake gegevensbescherming hebben wij met Facebook een overeenkomst bereikt over de afbakening van de verantwoordelijkheid.

Facebook Insights

Facebook biedt de beheerders van fanpages de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van het gebruik van de fanpage en de gebruikers ervan via de functie Page-Insights. Page-Insights kan worden gebruikt om met name statistische gegevens op te roepen en te evalueren. Wij gebruiken de gegevens van Page-Insights om de Fanpage zo aantrekkelijk en efficiënt mogelijk te maken. Daartoe stelt Facebook ons gegevens ter beschikking die Facebook zelf heeft gegenereerd. Meer informatie over hoe de functie Page-Insights werkt en wie ervoor verantwoordelijk is, is te vinden op de website van Facebook op https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Messenger

Facebook biedt gebruikers die bij Facebook zijn geregistreerd de mogelijkheid van rechtstreekse communicatie via Facebook Messenger. Als u via Messenger contact met ons opneemt, worden de verzonden gegevens door ons uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw vraag te beantwoorden. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming in de zin van art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO en ons gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. Ons legitieme belang ligt in de registratie en verwerking van vragen van klanten, in de evaluatie van vragen van klanten en in de controle op misbruik en wordt alleen voor deze doeleinden aangevoerd.

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor uw persoonsgegevens is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek is beëindigd. Voor ons is het gesprek beëindigd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd. U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken; in dat geval worden de gegevens onmiddellijk door ons gewist als er geen basis is voor verdere opslag.

Meer informatie op Facebook

Als u vragen hebt over ons gebruik van persoonsgegevens in verband met het gebruik van de fanpage op Facebook, kunt u te allen tijde contact met ons en onze functionaris voor gegevensbescherming opnemen. De contactgegevens en communicatiekanalen worden toegelicht in onze gegevensbeschermingsverklaring. Voor zover u vragen heeft over gegevensbescherming op Facebook, verzoeken wij u rechtstreeks contact op te nemen met Facebook. Algemene informatie over het veilige gebruik van sociale netwerken wordt ook verstrekt door het Duitse Federale Bureau voor Informatiebeveiliging (BSI) op zijn website op https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/DigitaleGesellschaft/SozialeNetze/sozialeNetze_node.html.

Instagram-account

Naast ons eigen online-aanbod hebben wij ook een account op het sociale netwerk Instagram. Via het Instagram-account geven we informatie over onze activiteiten en bieden we een communicatiekanaal. Het sociale netwerk Instagram wordt beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (hierna: “Facebook”).

Verantwoordelijkheid uit hoofde van de wetgeving inzake gegevensbescherming

In het kader van de mogelijkheden op Instagram proberen wij de bescherming van uw privacy en uw privégegevens te waarborgen. Voor zover uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt in verband met uw bezoek aan het Instagram-account, is de toelichting in deze gegevensbeschermingsverklaring onverkort van toepassing. Vanwege de integratie van het account in het Facebook-aanbod moet ook worden opgemerkt dat persoonsgegevens tegelijkertijd door Facebook worden verwerkt. Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door Facebook; in het bijzonder treedt Facebook voor ons niet op als verwerker onder onze verantwoordelijkheid. Voor de gegevensverwerking door Facebook gelden – althans volgens Facebook – de richtlijnen van Facebook, die te vinden zijn op https://de-de.facebook.com/help/instagram/519522125107875.

In termen van gegevensbeschermingswetgeving zijn er twee afzonderlijke verantwoordelijkheden van Facebook en ons voor de werking van het Instagram-account en de bijbehorende communicatie- en evaluatiemogelijkheden. Voor zover uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt in verband met uw bezoek aan onze Instagram-aanwezigheid en alleen wij beslissen over de doeleinden en middelen van deze gegevensverwerking, zijn wij verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking. Dit is meestal het geval als u rechtstreeks met ons communiceert via de functie “Instagram Direct Messaging” en daarbij uw gegevens aan ons doorgeeft. Voor zover uw persoonsgegevens door Facebook worden verwerkt en alleen Facebook beslist over het doel van en de middelen voor de gegevensverwerking, is alleen Facebook verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking. Dit geldt met name voor de evaluatie van gebruikersgedrag door Facebook voor zijn eigen doeleinden.

Instagram Insights

Facebook biedt de beheerders van Instagram-accounts de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van het gebruik van het account en de gebruikers ervan via de functie "Instagram Insights". Via Instagram Insights kunnen vooral statistische gegevens worden opgevraagd en geanalyseerd. We gebruiken de gegevens van Instagram Insights om het Instagram-account zo aantrekkelijk en efficiënt mogelijk te maken. Daartoe stelt Facebook ons gegevens ter beschikking die Facebook zelf op eigen verantwoordelijkheid heeft gegenereerd. De gegevens die wij van Facebook ontvangen zijn meestal geanonimiseerde gegevens en statistieken. Voor zover wij in dit kader persoonsgegevens ontvangen, zijn wij verantwoordelijk voor onze verdere verwerking van deze gegevens om het gebruik van ons Instagram-account te evalueren.

Meer informatie over Instagram Insights stelt Facebook op https://www.facebook.com/help/instagram/788388387972460 ter beschikking.

Instagram Direct Messaging

Op Instagram heeft u de mogelijkheid om rechtstreeks met ons te communiceren via de functie "Instagram Direct Messaging". Als u contact met ons opneemt via de functie Instagram Direct Messaging, worden de verzonden gegevens door ons uitsluitend opgeslagen en gebruikt om op uw vraag te reageren. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming in de zin van art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO en ons gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. Ons legitieme belang ligt in de registratie en verwerking van vragen van klanten, in de evaluatie van vragen van klanten en in de controle op misbruik en wordt alleen voor deze doeleinden aangevoerd.

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor uw persoonsgegevens is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek is beëindigd. Voor ons is het gesprek beëindigd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd. U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken; in dat geval worden de gegevens onmiddellijk door ons gewist als er geen basis is voor verdere opslag.

Meer informatie op Instagram

Als u vragen hebt over ons gebruik van persoonsgegevens in verband met het gebruik van ons Instagram-account, kunt u te allen tijde contact met ons en onze functionaris voor gegevensbescherming opnemen. De contactgegevens en communicatiekanalen worden toegelicht in onze gegevensbeschermingsverklaring. Voor zover u vragen heeft over gegevensbescherming op het door Facebook aangeboden sociale netwerk Instagram, verzoeken wij u rechtstreeks contact op te nemen met Facebook. Wij wijzen er hier ook op dat het Federaal Bureau voor de veiligheid in de informatietechnologie (BSI) op zijn website op https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/DigitaleGesellschaft/SozialeNetze/sozialeNetze_node.html algemene informatie verstrekt over het veilige gebruik van sociale netwerken.

Uw rechten en contact

Wij hechten er veel belang aan om de verwerking van uw persoonsgegevens zo transparant mogelijk uit te leggen en u te informeren over de rechten die u heeft. Indien u meer gedetailleerde informatie wenst of de rechten die u toekomen wenst uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen zodat wij uw verzoek kunnen behandelen.

Rechten van de betrokkene

U hebt uitgebreide rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Allereerst heeft u een uitgebreid recht op informatie en kunt u, indien nodig, de correctie en/of verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens eisen. U kunt ook verzoeken om beperking van de verwerking en u hebt het recht van bezwaar. U hebt ook het recht op gegevensoverdracht met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt.

Als u een van uw rechten wilt uitoefenen en/of meer informatie hierover wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met onze Klantenservice. U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Herroeping van toestemming en bezwaar

Als u eenmaal uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden. De contactpersonen hiervoor zijn ook onze klantenservice en onze functionaris voor gegevensbescherming.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens niet is gebaseerd op toestemming maar op een andere rechtsgrondslag, kunt u bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking. Uw bezwaar leidt tot herziening en, indien nodig, beëindiging van de gegevensverwerking. U wordt geïnformeerd over het resultaat van de toetsing en – indien de gegevensverwerking desondanks wordt voortgezet – ontvangt u van ons nadere informatie waarom de gegevensverwerking toelaatbaar is.

Functionaris voor gegevensbescherming en contactpersoon

Wij hebben een externe functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die ons ondersteunt bij vraagstukken op het gebied van gegevensbescherming en met wie u ook rechtstreeks contact kunt opnemen. Onze functionaris voor gegevensbescherming en zijn team beantwoorden graag al uw vragen over onze omgang met persoonsgegevens of geven u nadere informatie over gegevensbeschermingskwesties:

RA Dr. Sebastian Meyer, LL.M.
c/o BRANDI Rechtsanwälte

Adenauerplatz 1, 33602 Bielefeld
Telefoon: 0049(0)521 / 96535-812
E-mail: privacy@takko.de

Als u onze functionaris voor gegevensbescherming persoonlijk per e-mail wilt benaderen, kunt u hem ook bereiken op sebastian.meyer@brandi.net.

Klachten

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons niet in overeenstemming is met deze gegevensbeschermingsverklaring of de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. U kunt ook een klacht indienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming zal de zaak dan onderzoeken en u op de hoogte brengen van het resultaat van het onderzoek.

Verdere informatie en wijzigingen

Links naar andere websites

Ons online-aanbod kan links naar andere websites bevatten. Deze links zijn meestal als zodanig gemarkeerd. Wij hebben geen invloed op de mate waarin de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming op de gelinkte websites worden nageleefd. Wij raden u daarom aan u ook te informeren over de respectieve verklaringen inzake gegevensbescherming van andere websites.

Wijzigingen in deze gegevensbeschermingsverklaring

De status van deze gegevensbeschermingsverklaring wordt aangegeven door de datum (hieronder). Wij behouden ons het recht voor deze gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde te wijzigen met werking voor de toekomst. Een wijziging wordt met name aangebracht in geval van technische aanpassingen van het online-aanbod of in geval van wijziging van de regelgeving inzake gegevensbescherming. De actuele versie van de gegevensbeschermingsverklaring is altijd direct toegankelijk via het online-aanbod. Wij raden u aan u regelmatig op de hoogte te stellen van wijzigingen in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Status van deze gegevensbeschermingsverklaring: September 2023