Prehlásenie o ochrane osobných údajov

1 Informácie o získavaní osobných údajov

Ochrana Vášho súkromia a Vašich súkromných údajov je pro nás veľmi dôležitá. V tejto súvislosti je pro nás veľkou prioritou dodržiavanie všetkých ustanovení v súvislosti s ochranou osobných údajov a transparentný postup pri spracovávaní Vašich dát. V prehlásení Vás budeme informovať o získavaní osobných údajov pri používaní našich webových stránok. Osobné údaje sú všetky údaje vzťahujúce sa k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, napr. meno, adresa, e-mailová adresa, adresa IP, užívateľské správanie.

V rámci čl. 4 ods. 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (VNOU) je zodpovedná nižšie uvedená spoločnosť (ďalej označovaná iba ako „my“ alebo „Takko“). Kontaktnou osobou pre otázky týkajúce sa prehlásenia o ochrane osobných údajov je jej inšpektor ochrany osobných údajov.

Zodpovedná osoba

Inšpektor ochrany osobných údajov

Zodpovedná osoba

Takko Fashion Slovakia s.r.o.
Dial’ničná cesta 5
903 01 Senec

Tel.: +420 543 423 230

E-Mail: service_sk@takko-fashion.com

Inšpektor ochrany osobných údajov

Takko Fashion GmbH
Data protection officer
Alfred-Krupp-Str. 21
48291 Telgte, Nemecko

nebo e-mailom: privacy@takko.de

 

Vaše osobné údaje používame zásadne iba v rámci našej vlastnej spoločnosti vrátane spriaznených spoločností (predovšetkým spoločností Takko Fashion GmbH, Takko Holding GmbH, Takko Logistik GmbH & Co.KG so sídlom v Nemecku a Takko Fashion s.r.o., Brno) na vykonanie Vami požadovaných služieb.

Vaše údaje neposkytujeme tretím osobám bez Vášho výslovného súhlasu, predovšetkým nie na reklamné účely. Vaše osobné údaje budú poskytnuté iba po Vašom predošlom súhlase alebo ak máme k tomu na základe zákonných alebo úradných, resp. súdnych nariadení oprávnenie alebo povinnosť. Tu môže ísť predovšetkým o podanie informácií za účelom trestného stíhania, odvrátenie nebezpečenstva alebo presadzovanie práv duševného vlastníctva.

2 Vaše práva

Vo vzťahu k nám máte nasledujúce práva týkajúce sa Vašich osobných údajov:

 • právo na informácie,
 • právo na opravu,
 • právo na vymazanie,
 • právo na obmedzenie spracovania,
 • právo na prenos údajov,
 • právo na námietku proti spracovaniu.

 

Okrem toho máte právo na sťažnosť voči spracovaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou Takko u orgánov dozoru v oblasti ochrany údajov. Kontaktné údaje orgánov dozoru v oblasti ochrany údajov nájdete na nasledujúcom odkaze (http://www.dataprotection.gov.sk/).

3 Námietka alebo odvolanie súhlasu so spracovaním Vašich údajov

Po poskytnutí Vášho súhlasu so spracovaním Vašich údajov ho kedykoľvek môžete s budúcim účinkom odvolať. Toto odvolanie ovplyvňuje prípustnosť spracovania Vašich osobných údajov po tom, ako ste nám ho oznámili.

Pokiaľ sa pri spracovaní Vašich osobných údajov opierame o vyváženosť záujmov podľa čl. 6 ods. 1 pís. f VNOU, môžete proti spracovaniu podať námietku. K tomu dochádza v prípade, ak nie je spracovanie nutné predovšetkým k plneniu zmluvy s Vami. Pri realizácii takejto námietky Vás žiadame o uvedenie dôvodov, prečo nesmieme spracovávať Vaše osobné údaje tak, ako sme to robili doteraz. V prípade odôvodnenej námietky preveríme stav veci a spracovávanie osobných údajov buď ukončíme, resp. prispôsobíme, alebo Vás budeme informovať o nutných dôvodoch ochrany, na základe ktorých budeme v spracovávaní pokračovať.

Samozrejme, kedykoľvek môžete podať námietku proti spracovávaniu Vašich osobných údajov za účelom reklamy a analýzy dát. O Vašej námietke nás môžete informovať na kontaktných údajoch uvedených v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov.

4 Zisťovanie osobných údajov pri návšteve našich webových stránok

4.1 Prihlasovacie užívateľské údaje

Pri bežnom informačnom používaní našich webových stránok, teda pokiaľ sa nezaregistrujete alebo nám iným spôsobom neposkytnete informácie, zisťujeme iba údaje, ktoré poskytuje Váš vyhľadávač nášmu serveru. Ak si chcete prezerať naše webové stránky, zisťujeme nasledujúce údaje, ktoré sú pre nás technicky nutné, aby sme Vám mohli naše webové stránky zobrazovať a zaistiť ich stabilitu a bezpečnosť (právny základ je čl. 6 ods. 1  str. 1 pís. f VNOU):

 • IP adresa
 • dátum a čas otázky
 • obsah požiadavky (konkrétna stránka)
 • stav prístupu/stav kódu http
 • príslušné prenesené množstvo dát
 • webová stránka, z ktorej požiadavka prišla (Referrer URL)
 • prehliadač
 • operačný systém a jeho plocha
 • jazyk a verzia softvéru prehliadača
 • koncové zariadenie
 • rozlíšenie obrazovky
 • hĺbka farieb obrazovky
 • podpora flash
 • podpora Javascript

4.2 Cookies

Okrem vyššie uvedených údajov sa pri používaní našich webových stránok ukladajú vo Vašom počítači cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom pevnom disku a sú priradené Vášmu prehliadaču a cez ktoré strana, ktorá cookies ukladá (tu sme to my), získava určité informácie. Cookies nemôžu vytvárať žiadne programy ani prenášať žiadne vírusy a podporujú celkovo užívateľsky príjemnejšiu a efektívnejšiu užívateľskú ponuku.

Tieto webové stránky používajú nasledujúce druhy cookies, ktorých rozsah a fungovanie následne vysvetlíme:

Prechodné cookies sa automaticky vymažú, hneď ako zavriete prehliadač. Sem patria predovšetkým relačné cookies, ktoré ukladajú takzvané relačné ID, pomocou ktorých sa dajú priradiť rôzne požiadavky Vášho prehliadača odpovídajúcej aktivite. Vďaka tomu môžeme rozpoznať Váš počítač, keď sa vrátite na naše webové stránky. Akonáhle sa odhlásite alebo prehliadač zavriete, tieto cookies sa vymažú.

Perzistentné cookies sa vymažú automaticky po preddefinovanej dobe, ktorá sa líši podľa druhu cookie. Cookies môžete v bezpečnostných nastaveniach Vášho prehliadača kedykoľvek vymazať.

Nastavenia Vášho prehliadača môžete konfigurovať podľa Vašich požiadaviek a napr. odmietnuť prijatie cookies tretích strán alebo všetkých cookies. Upozorňujeme Vás, že případně nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie webových stránok.

 

5 Spracovanie osobných údajov v rámci servisu VIP, rozosielanie informačného spravodaja, spotrebiteľské prieskumy a nadväzovanie kontaktov

Okrem čisto informačného využívania našich webových stránok ponúkame rôzne služby, ktoré môžete využívať v prípade Vášho záujmu. Pre tento účel musíte spravidla uviesť ďalšie osobné údaje, ktoré využívame na realizáciu príslušnej služby.

Pri spracovaní Vašich údajov čiastočne využívame externé služby napríklad pre zber údajov zo zákazníckych kariet, pre rozosielanie informačného spravodaja alebo tlač zľavových kupónov. Týchto externých dodávateľov sme si starostlivo vybrali, poverili ich a musia dodržiavať naše pokyny.

5.1 Prihlásenie sa k servisu VIP

Od 18 rokov sa môžete dobrovoľne prihlásiť k servisu Takko VIP. Prihlásením k servisu VIP máte prístup k zaujímavým ponukám a akciám spoločnosti Takko. Okrem toho máte možnosť prihlásiť sa k odoberaniu nášho informačného spravodaja. Pri prihlásení sa k servisu Takko VIP budeme spracovávať Vami zadané údaje (v zásade titul, meno, adresa, krajina, e-mail, dátum narodenia, konfekčná veľkosť a ďalšie témata) pre účely produktových informácií, reklamných akcií a zaujímavým správy v rámci servisu Takko VIP. Súčasťou Takko VIP sú pozvánkach k účasti na spotrebiteľských prieskumoch. Údaje povinné pre prihlásenie sú zvlášť označené, ostatné údaje sú dobrovoľné.

Prihlásením sa k servisu VIP súhlasíte so spracovaním Vašich údajov o nákupnom a užívateľskom správaniu (v zásade ide o uplatnenie poukážok, realizované nákupy, reklamné kontakty, otváranie odkazov v informačnom spravodajovi) za účelom zasielania cielených ponúk, ktoré sa prispôsobujú Vašim osobným záujmom.

V prípade presťahovania môžete spoločnosť Takko informovať o zmene Vašej poštovnej adresy pomocou formulára pre zmenu adresy pod Takko VIP. Povinné údaje nutné pre zmenu adresy sú zvlášť označené, ostatné údaje sú dobrovoľné. V tejto súvislosti zisťujeme údaj o Vašej e-mailovej adrese uvedený z dôvodu telefonického kontaktu z našej strany kvôli možným otázkam alebo aby sme Vás informovali o vykonaní zmeny adresy.

Právnym základom pre spracovanie Vašich údajov je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 s. 1 pís. a VNOU.

Vaše údaje ukladáme po dobu zákazníckeho vzťahu. Váš súhlas môžete odvolať kedykoľvek s budúcim účinkom. Dostačujúci je napríklad e-mail nebo poštová správa adresovaná na kontaktné údaje uvedené v tomto prehlásení o osobných údajoch.

5.2 Informačný spravodaj (Newsletter)

Pre prihlásenie sa k nášmu informačnému spravodaju používame tzv. proces dvojitého súhlasu (double-opt-in). To znamená, že Vám po prihlásení zašleme na Vašu e-mailovú adresu e-mail, v ktorom Vás žiadame o potvrdenie, že si prajete dostávať náš informačný spravodaj. Ak do 14 dní nepotvrdíte Vaše prihlásenie, budú Vaše informácie zablokované a potom automaticky vymazané. Okrem toho tiež vždy ukladáme čas prihlásenia a potvrdenia pre doloženie Vášho prihlásenia a príp. objasnenie zneužitia Vašich osobných údajov. Potvrdením súhlasíte s pravidelným zasielaním informačného spravodaja o produktoch, reklamných akciách, zaujímavým správy a pozvánkach k účasti na spotrebiteľských prieskumoch.

Prihlásením sa k odberu informačného spravodaja súhlasíte s vyhodnocovaním Vašich dát za účelom vyhodnocovania nákupného a užívateľského správania (spravidla ide o uplatnenie poukážok, realizované nákupy). Pre vyhodnotenie užívateľského správania obsahujú zasielané e-maily takzvané webové signály (web beacons), resp. trackingové pixely, ktoré vytvárajú jednopixelové obrazové súbory ukladané na našich webových stránkach. Pri vyhodnotení prepojíme údaje uvedené v bode 4 a webové merajúce pixely s Vašou e-mailovou adresou a individuálnym ID. S takto získanými údajmi zostavíme personalizovaný profil užívateľa na prispôsobenie informačného spravodaja presne Vašim individuálnym záujmom. Tu zisťujeme, kedy náš spravodaj čítate, na aké odkazy klikáte a z toho vyvodzujeme závery o Vašich osobných záujmoch.

Právnym základom pre spracovanie Vašich údajov je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 s. 1 pís. a VNOU.

Vaše údaje ukladáme po dobu zákazníckeho vzťahu. Váš súhlas môžete odvolať kedykoľvek s budúcim účinkom. Dostačujúci je napríklad e-mail nebo poštová správa adresovaná na kontaktné údaje uvedené v tomto prehlásení o osobných údajoch.

5.3 Spotrebiteľské prieskumy

Pre zlepšovanie našej ponuky využívame Vašu e-mailovou adresu alebo Vašu poštovú adresu uvedenú pri prihlásení sa k servisu VIP, resp. pri prihlásení sa k odberu informačného spravodaja za dodržania právnych predpisov k občasným spotrebiteľským prieskumom. Vaša účasť pri spotrebiteľských prieskumoch je dobrovoľná. Ak nie je v príslušnom spotrebiteľskom prieskume uvedené inak, využívajú sa odpovede a udalosti anonymne k ďalšiemu vývoju produktov a ponuky spoločnosti Takko. Pri zamýšľanom následnom prepojení výsledkov spotrebiteľského prieskumu s Vaším zákazníckym profilom Vás budeme žiadať o súhlas. Právnym základom pre spracovanie Vašich údajov je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 s. 1 pís. a VNOU.

5.4 Kontaktní formulár

Pri Vašom kontakte s nami e-mailom alebo cez kontaktní formulár ukladáme pre zodpovedanie Vašich otázok nám poskytnuté údaje (Vaša e-mailová adresa, Vaše meno, Vaša adresa, Vaše telefónne číslo a dôvod a komentár nadviazania kontaktu). Právnym základom pre spracovanie Vašich údajov je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 s. 1 pís. a VNOU. Tieto údaje využívame iba za účelom spracovania tejto záležitosti.

6 Webová analýza

Na analýzu využívania našich webových stránok a ich optimalizáciu využívame najrôznejšie služby, ktoré čiastočne používajú cookies a ďalšie techniky. Ak nesúhlasíte s používaním služieb, môžete podať námietku proti tomuto spracovaniu osobných údajov, resp. nastaviť blokovanie ukladania cookies vo Vašom prehliadači. Pri každej službe je uvedené, ako je možné námietku vyložit. S realizáciou Vašej námietky nedochádza k žiadnemu ďalšiemu ukladaniu Vašich údajov za účelom webovej analýzy príslušným poskytovateľom.

6.1 Použitie služby Google Analytics

Tieto webové stránky používajú službu Google Analytics, službu webovej analytiky spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používajú tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a ktoré umožňujú vykonanie analýzy Vášho využívania webových stránok. Informácie vytvorené cookies o využívaní týchto webových stránok sa spravidla prenášajú na servery v USA, kde sa ukladajú. Pokiaľ aktivujete anonymizáciu IP na týchto webových stránkach, Google najprv skráti túto adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v inom zmluvnom štáte Dohody o Európskom spoločenstve. Iba vo výnimočných prípadoch bude celá IP adresa presmerovaná na server Google v USA a až tam bude skrátená. Na žiadosť prevádzkovateľa týchto webových stránok bude Google tieto informácie používať na vyhodnotenie používania týchto webových stránok, na zostavenie reportov o aktivitách na webových stránkach a na zabezpečenie ďalších služieb pre prevádzkovateľa týchto webových stránok spojených s používaním týchto webových stránok a používaním internetu.

V rámci Google Analytics nebude cez Váš prehliadač získaná IP adresa prepojená s inými údajmi od Google.

Ukladaniu cookies môžete zabrániť nastavením softvéru Vášho prehliadača; upozorňujeme Vás ale, že v tomto prípade sa pravdepodobne nedajú v celom rozsahu využívať všetky funkcie týchto webových stránok. Okrem toho môžete zakázať zhromažďovanie údajov zistených cookies, týkajúcich sa používania webových stránok (vrátane Vašej IP adresy) spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou pluginu na nasledujúcom odkaze: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=sk

Tieto webové stránky používajú Google Analytics s použitím „_anonymizeIp()“. Tým sa spracovávajú IP adresy v skrátenej podobe a tým sa vylúči identifikácia osoby. Okamžite po identifikácii na základe o Vás zistených údajov nastane ich vylúčenie alebo osobné údaje budú okamžite vymazané.

Google Analytics používame na analýzu našich webových stránok a ich pravidelnú optimalizáciu. Pomocou takto získaných štatistík môžeme zlepšovať našu ponuku a stále ju pre Vás ako užívateľov zatraktívňovať. Vo výnimočných prípadoch, kedy dochádza k prevodu osobných údajov do USA, podlieha spoločnosť Google EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právnym základom pre spracovanie Vašich údajov je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 s. 1 pís. f VNOU.

Informácie o tretích stranách: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Užívateľské podmienky: http://www.google.com/analytics/terms/sk.html, Prehľad o ochrane osobných údajov: http://www.google.com/intl/sk/analytics/learn/privacy.html, a prehlásení o ochrane osobných údajov: http://www.google.sk/intl/sk/policies/privacy.

6.2 A/B testovanie

Tieto webové stránky ďalej vykonávajú analýzy užívateľského správania pomocou tzv. metódy A/B testovania. Zobrazujeme Vám naše webové stránky s malými variantmi obsahu podľa vykonaného priradenia k profilu. Týmto spôsobom môžeme analyzovať našu ponuku, pravidelne ju zlepšovať a pre Vás ako užívateľov zatraktívňovať. Právnym základom pre A/B testovanie je čl. 6 ods. 1 s. 1 pís. f VNOU.

Za účelom tohto vyhodnocovania sa ukladajú vo Vašom počítači cookies. Vyhodnotenie môžete zakázať vymazaním uložených cookies a blokovaním ukladania cookies. Pri zákaze ukladania cookies upozorňujeme, že prípadně nebudete môcť používať naše webové stránky v plnom rozsahu. Zákaz ukladania cookies sa dá nastaviť vo Vašom prehliadači.

Pred vykonaním analýzy sa IP adresy spracovávajú v skrátenej forme, čím nastane vylúčenie identifikácie osoby. IP adresa poskytnutá Vaším prehliadačom nebude prepojovaná s inými údajmi, ktoré od Vás získavame.

7 Služby sociálnych médií

7.1 Zapojenie služieb sociálnych médií

Na týchto webových stránkach aktuálne umiestňujeme službu sociálnych médií Facebook, Twitter, Pinterest a portál na zdieľanie video súborov Youtube.

Ak navštívite našu ponuku online a kliknete na logo jednej zo sociálnych služieb, budete presmerovaný na príslušnú externú stránku tohto poskytovateľa služieb. Ak kliknete na jedno z tlačidiel a ak ste zároveň prihlásený v jednej z uvedených služieb, dá sa priradiť informácia o Vašej návšteve našej ponuky online k Vášmu užívateľskému účtu. Ak ste členom jednej z týchto služieb a nechcete, aby sociálne siete zhromažďovali cez ponuku online údaje o Vás a prepájali ich s Vašimi užívateľskými údajmi, musíte sa pred kliknutím na logo z Facebook, Twitter, Pinterest alebo Youtube odhlásiť. Právnym základom pre spracovanie Vašich dát je čl. 6 ods. 1 s. 1 pís. f VNOU.

Upozorňujeme na to, že my ako poskytovateľ týchto webových stránok nedostávame žiadne informácie o obsahu prenášaných údajov a ich využívania. Ďalšie informácie o tom, aké údaje sa pri používaní sociálnych služieb pri Facebook, Twitter, Pinterest alebo Youtube zisťujú a ako sa tieto údaje využívajú, zistíte v príslušných opatreniach na ochranu údajov tu:

Poskytovateľ sociálnych médií

Adresa

Prehlásení o ochrane osobných údajov

Poskytovateľ sociálnych médií

Facebook

Adresa

Facebook Inc. 
1601 S. California Ave, Palo Alto
CA 94304, USA 

Prehlásení o ochrane osobných údajov

https://sk-sk.facebook.com/about/privacy/

Poskytovateľ sociálnych médií

Youtube

Adresa

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
CA 94043, USA

Prehlásení o ochrane osobných údajov

http://www.google.sk/intl/sk/policies/privacy/

Poskytovateľ sociálnych médií

Twitter

Adresa

Twitter Inc. 
795 Folsom St., Suite 600, San Francisco
CA 94107, USA

Prehlásení o ochrane osobných údajov

https://twitter.com/en/privacy

Poskytovateľ sociálnych médií

Pinterest

Adresa

Pinterest Europe Ltd.
Palmerston House, 2nd Floor
Fenian Street
Dublin 2, Ireland

Prehlásení o ochrane osobných údajov

https://policy.pinterest.com/sk/privacy-policy

 

7.2 Prepojenie s mapami Google

Na týchto webových stránkach využívame ponuku máp Google a môžeme Vám tak ponúknuť interaktívne mapy priamo na webových stránkach, ktoré vám umožnia pohodlné využívanie funkcie máp.

Návštevou našich webových stránok získa Google informáciu, že ste načítali zodpovedajúcu podstránku našich webových stránok. Okrem toho nastane presun údajov uvedených v bode 4 tohto prehlásenia. Toto nastane nezávisle na tom, či Google poskytuje užívateľský účet, cez ktorý sa prihlasujete, alebo či nie je k dispozícii žiadne užívateľské konto. Ak ste prihlásený cez Google, budú Vaše údaje priradené priamo k Vášmu účtu. Ak si neprajete priradenie k Vášmu účtu na Google, musíte sa pred aktiváciou tlačidla z účtu odhlásiť. Google ukladá Vaše údaje ako užívateľské profily a používa ich na marketing, vykonávaniu marketingového prieskumu alebo prispôsobovanie svojich webových stránok. Toto vyhodnotenie vykonáva predovšetkým (aj pre neprihlásených užívateľov) na prispôsobovanie reklamy a pre informovanie iných užívateľov sociálnej siete o ich aktivitách na našich webových stránkach. Máte právo na námietku proti vytváraniu týchto užívateľských profilov, avšak na realizáciu námietky sa musíte obrátiť na spoločnosť Google. Právnym základom pre spracovanie Vašich dát je čl. 6 ods. 1 s. 1 pís. f VNOU.

Ďalšie informácie týkajúce sa účelu a rozsahu zisťovania údajov a ich spracovania poskytovateľom pluginu obdržíte v prehlásení o ochrane osobných údajov poskytovateľa. Tam tiež získate ďalšie informácie týkajúce sa s tým spojených práv a možností nastavenia ochrany Vášho súkromia: http://www.google.sk/intl/sk/policies/privacy. Google spracováva Vaše osobné údaje taktiež v USA a podlieha EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

7.3 The Trade Desk

Pre našu online ponuku využívame technológie externého poskytovateľa The Trade Desk (TheTrade Desk Ltd, 1 Bartholomew Close, London EC1A 7BL, United Kingdom, https://www.thetradedesk.com/). Používa sa na marketingové a optimalizačné účely. Poskytovateľ používa cookies prehliadača. Používaním je možné vytvárať pseudonymizované užívateľské profily. Údaje zhromaždené pomocou technológie The Trade Desk sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka tejto webovej stránky. Právnym základom spracovania údajov je váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

8 Ďalšie informácie

8.1 Ochrana maloletých osôb

Deti a mladistvé osoby mladšie 18 rokov nám nesmú poskytovať žiadne osobné údaje bez súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov. Nevyžadujeme cielene žiadne osobné údaje od detí alebo mladistvých osôb, cielene ich nezhromažďujeme ani ich neposkytujeme tretím osobám.

8.2 Odkazy na iné webové stránky

Naša ponuka online obsahuje odkazy na iné webové stránky. Tieto odkazy sú spravidla príslušne označené. Nemáme žiadny vplyv na to, ako príslušné stránky, na ktoré odkazujeme, dodržiavajú ustanovenie o ochrane osobných údajov. Preto Vám odporúčame informovať sa o príslušných vyjadreniach o ochrane osobných údajov i na týchto ďalších webových stránkach.

8.3 Kontaktné informácie

Vami vydaný súhlas so spracovaním Vašich údajov môžete kedykoľvek s budúcim účinkom odvolať i pre nasledujúce kanály:

E-mail

Informačný spravodaj (Newsletter)

Zasielanie poštou

E-mail

service_sk@takko-fashion.com

Informačný spravodaj (Newsletter)

Kliknutím na odkaz pre zrušenie v informačnom spravodaji

Zasielanie poštou

Takko Fashion Slovakia s.r.o., Dial’ničná cesta 5, 903 01 Senec

 

 

8.4 Zmeny tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov

Stav tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov sa označí (dole) uvedením dátumu. Vyhradzujeme si právo toto prehlásenie o ochrane osobných údajov kedykoľvek s budúcim účinkom zmeniť. Aktuálnu verziu si môžete stiahnuť priamo na našich webových stránkach. Navštevujte, prosím, naše webové stránky pravidelne a informujte sa o platnom prehlásení o ochrane osobných údajov.

Stav tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov: máj 2018